O nama

020

Javno preduzeće „Komunalac“ Irig osnovano je odlukom  SO Irig 1. januara 1979. godine kao Javno preduzeće za obavljanje komunalnih delatnosti od opšteg interesa za sve građane i privredu na teritoriji opštine Irig:

 
održavanje čistoće odnošenjem smeća i čišćenjem javnih površina,
sahranjivanje i održavanje groblja,
održavanje prohodnosti lokalnih puteva u zimskom periodu,
podizanje i održavanje zelenih površina,
dimničarske usluge,
održavanje pijace u Irigu i Vrdniku,
uklanjanje i sanitacija uginulih životinja,
sakupljanje otpada sekundarnih sirovina,
zoohigijenska služba,
izvršavanje radova po nalogu komunalne inspekcije.

 
Od  2009. godine JP „Komunalac“ Irig ODVOZI SMEĆE na deponije iz svih naseljenih mesta na teritoriji opštine Irig.

JP „Komunalac“ Irig je razvrstano u kategoriju malih preduzeća.  Danas u dve radne jedinice (Irig i Vrdnik) JP „Komunalac“ Irig  broji ukupno 39 radnika.

Rukovodstvo preduzeća čine direktor i rukovodioci određenih sektora. O kontroli rada stara se osnivač – SO Irig, preko Upravnog i Nadzornog odbora.