F__F6432

Јавно предузеће “Комуналац” Ириг основано је одлуком СО Ириг 1. јануара 1979. године као Јавно предузеће за обављање комуналних делатности од општег интереса за све грађане и привреду на територији општине Ириг:

– одржавање чистоће одношењем смећа и чишћењем јавних површина,
– сахрањивање и одржавање гробља,
– одржавање проходности локалних путева у зимском периоду,
– подизање и одржавање зелених површина,
– димничарске услуге,
– одржавање пијаце у Иригу и Врднику,
– уклањање и санитација угинулих животиња,
– сакупљање отпада секундарних сировина,
– зоохигијенска служба,
– извршавање радова по налогу комуналне инспекције.
– одржавање расвете,
– одржавање локалних и некатегорисаних путева,
– саобраћајна сигнализација,
– одржавање стамбених зграда…

Од 2009. године ЈП “Комуналац” Ириг ОДВОЗИ СМЕЋЕ на депоније из свих насељених места на територији општине Ириг.

ЈП “Комуналац” Ириг је разврстано у категорију малих предузећа. Данас у две радне јединице (Ириг и Врдник) ЈП “Комуналац” Ириг броји 39 радника.

Руководство предузећа чине директор и руководиоци одређених сектора. О контроли рада стара се оснивач – СО Ириг, преко Надзорног одбора.