F__F6432

Javno preduzeće „Komunalac“ Irig osnovano je odlukom SO Irig 1. januara 1979. godine kao Javno preduzeće za obavljanje komunalnih delatnosti od opšteg interesa za sve građane i privredu na teritoriji opštine Irig:

– održavanje čistoće odnošenjem smeća i čišćenjem javnih površina,
– sahranjivanje i održavanje groblja,
– održavanje prohodnosti lokalnih puteva u zimskom periodu,
– podizanje i održavanje zelenih površina,
– dimničarske usluge,
– održavanje pijace u Irigu i Vrdniku,
– uklanjanje i sanitacija uginulih životinja,
– sakupljanje otpada sekundarnih sirovina,
– zoohigijenska služba,
– izvršavanje radova po nalogu komunalne inspekcije.
– održavanje rasvete,
– održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva,
– saobraćajna signalizacija,
– održavanje stambenih zgrada…

Od 2009. godine JP „Komunalac“ Irig ODVOZI SMEĆE na deponije iz svih naseljenih mesta na teritoriji opštine Irig.

JP „Komunalac“ Irig je razvrstano u kategoriju malih preduzeća. Danas u dve radne jedinice (Irig i Vrdnik) JP „Komunalac“ Irig broji 39 radnika.

Rukovodstvo preduzeća čine direktor i rukovodioci određenih sektora. O kontroli rada stara se osnivač – SO Irig, preko Nadzornog odbora.