ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИЛА

 

Послови одржавања чистоће улица, тргова и паркиралишта и послови одржавања зеленила јавних површина представљају важне  делатности ЈП “Комуналац” Ириг.

Редовни послови одржавања чистоће и зеленила јавних површина дефинисани су Планом и програмом рада који СО Ириг доноси за сваку годину. Контролу рада врши Општинска управа Ириг преко надзорног органа.

У протеклом периоду постављене су жардињере и посађени цветни аранжмани, листопадно дрвеће и четинари у Иригу и Врднику.

Постављене су дрвене корпе и нови контејнери за сакупљање отпада у насељеним местима на територији општине Ириг. Такође, саниране су и три дивље депоније у Крушедолу код војске, на Старој колонији у Врднику, и у Јаску.

Поред послова одржавања чистоће и зеленила јавних површина, ова служба обавља и послове Зимске службе, односно чишћење, тротоара, тргова, паркиралишта и сл. од наноса снега и леда,а све по Плану и програму који доноси општински штаб Зимске службе.

Радници ове службе увек су присутни и када се у општини Ириг одржавају велике манифестације попут Пударских дана, Видовданског сабора, Патлиџанијаде, Гушчијаде, Дана бостана…

За обављене послове на овим и сличним манифестацијама увек су следиле похвале организатора нашим радницима.

 

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА

Под текућим одржавањем подразумева се редовно одржавање гробља – кошење, крчење, поправка ограда, погребне услуге – ископ раке, поправка објеката на гробљима, уређење и одржавање гробова и спомен обележја погинулих бораца из претходних ратова. У уређење гробља спада и изградња стаза и слично на проширеним гробљима у Иригу и Врднику.

 

 

ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Послове димничарских услуга обављају два оџачара у свим насељеним местима општине Ириг. Обрачун услуга се врши по важећем ценовнику, а трошкове сносе корисници услуге.

 

ЗООХИГИЈЕНСКЕ УСЛУГЕ

Од новембра 2012. године ЈП “Комуналац” Ириг је почео да врши и услуге зоохигијене, тј. хватања и збрињавања напуштених и изгубљених паса и мачака.

 

 

Ц Е Н О В Н И К  КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

 

Ред

бр.

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈЕД.

МЕРЕ

   Текућа ценаса ПДВ-ом

*

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

*

                 *

1.

Цена за домаћинства

члан  

             90,30           

2.

Мале занатске и услужне радње до 16м2  ( паушалци )

месечно

           526,04           

3.

Пословни простор до 60м2

 (Трговина, угоститељство и сл.)

месечно

           887,60           

4.

Цена за привреду и друге кориснике

до 1000м2 корисног простора

М2

             7,98           

5.

Цена за привреду и друге кориснике

до 10.000м2 корисног простора

М2

              6,02          

6.

Цена за привреду и друге кориснике

преко 10.000м2 корисног простора

М2

              3,99           

 7.

Одржавање депоније –домаћинства

                         –привреда

члан

М2

               3,75           

               0,78          

8.

Накнада за одржавање контејнера

1 извоз на депонију

            301,00           

9.

Санирање идустријског и медицинског отпада на депонији

М3

            200,20           

 

 

 

 

*

II 1.ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

*

*

1.

Извоз и депоновање отпада по поруџбини – контејнером у Иригу и Врднику

ком.

           4.597,60          

2.

Извоз и депоновање отпада по поруџбини – контејнером ван Ирига и Врдника

ком.

           5.861,84         

3.

Извоз и депоновање отпада по уговору – контејнером ван Ирига и Врдника

ком.

Цена по договору

 

 

III-1ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ЗА ГРАЂАНЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ОПШТИНИ

РЕД.

БРОЈ

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ

ТЕКУЋА

ЦЕНА

са пдв

1.

Сахрањивање покојника

по особи

4.400,00

2.

Почивање на рок од 10 година

по особи

1.720,00×2      3.440,00

3.

Ексхумација – до 2 год.почивања

                   –преко 2 год. почивања

по особи

по особи

13.625,00

10.814,50

  II ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  

 

1.

Резервација гробног места на 5 год.

по месту

3.483,00

2.

Закуп парцеле за гробницу од 6 места на 5 година

по гробници

10.696,00

3.

Закуп парцеле за гробницу од 4 места на 5 година

по гробници

7.342,00

4.

Закуп парцеле за гробницу од 2 места на 5 година

по гробници

4.031,00

5.

Израда опсега за 1 гробно место

по месту

7.546,00

6.

Израда опсега за 2 гробна места

по месту

11.395,00

7.

Накнада за одржавање заједничких делова гробља

паушал

по ценовн.

34,90                   48,86

8.

Накнада  за извођење

радова на гробљу:

 

 

  за израду костурнице

по костурници

3.139,00

  за узраду опсега и надгробног обел.

по месту

1.069,00

  за израду надгробног обележја и   облагање костурнице

по месту

1.601,00

  за израду надгробног обележја на затвореним гробљима

по месту

1.069,00

9.

Продужење рока почивања по истеку првих 5 год. на нових 5

по месту

3.483,00

 

 

 

III – 2. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ – ЗА ГРАЂАНЕ  БЕЗ ПРЕБИВАЛИШТА У ОПШТИНИ

 

1.

Сахрањивање покојника

по особи

4.400,00

2.

Почивање на рок од 10 година

по особи

11.610,00

  II 3. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  

 

1.

Резервација гробног места 10 година

по месту

11.610,00

2.

Закуп парцеле за гробницу од 6 места на 10 година

по гробници

41.710,00

3.

Закуп парцеле за гробницу од 4 места на 10 година

по гробници

18.576,00

4.

Закуп парцеле за гробницу од 2 места на 10 година

по гробници

13.932,00

5.

Накнада за одржавање заједничких делова гробља- годишње

по месту за годину дана

838,50

6.

Продужење рока почивања по истеку првих 10 год. на нових 10 г.

по месту

10.800,00

 

 

 

III-3    ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Редни

број

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈЕД.

МЕРЕ

ТЕКУЋА ЦЕНА

са ПДВ

1.

Димничарске услуге за домаћинства у Иригу и Врднику

 ( 3х годишње)

месечно

по домаћинству

 

72,24

2.

Димничарске услуге за остала места на територији СО Ириг

месечно

по домаћинству

 

87,92

3.

Димничарске услуге по позиву

по позиву

887,60

4.

Димничарске услуге за предузећа, установе и СЗР

по позиву

1.106,00

5.

Чишћење котлова за централно грејање

ком.

3.040,10

6.

Чишћење,отварање и затварање каљеве пећи

ком.

1.836,10

7.

Чишћење котлова централног грејања за физичка лица

ком.

2.558,30

 

* за послове ван Ирига и Врдника обавезно се наплаћују путни трошкови у висини цене аутобуске карте

ЦЕНОВНИК

Зоохигијенске службе

Р.бр.

УСЛУГА

    ЦЕНА(дин.)
1. Хватање паса и мачака (ком.)          1.650,00
2. Смештај у прихватилиште (дан/ком.)             330,00
3. Дехелминтизација (дан)          1.000,00
4. Вакцинација (ком.)             500,00
5. Уградња микрочипа (дан)             700,00
6. Кастрација (ком.)          2.000,00
7. Стерилизација (ком.)          3.000,00
8. Враћање на локацију (ком.) не обухвата трошкове

горива и амортизације

            550,00
9. Еутаназија (ком.)          1.000,00
10. Преузимање у прихватилиште старог, болесног или

агресивног пса на захтев власника ради еутаназије

         2.200,00
11. Преузимање пса из Прихватилишта од стране новог

власника у случају удомљавања (ком.)

         1.320,00
12. Посматрање пса због сумње на беснило (ком.)          1.000,00
13. Излазак и рад екипе (ком.)          1.650,00
14. Амортизација и трошкови транспорта (км)               20,00
15. Додатно лечење (без утрошених лекова и материјала/дан)             500,00