1. ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

РБ

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈМ

Цена без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

1.

Цене за домаћинство

члан

108,50

10%

119,35

2.

Мале занатске и услужне радње по шифри делатности

месечно

631,50

10%

694,65

3.

Пословни простор до 60m² (трговина и угоститељство)

месечно

1.065,00

10%

1.171,50

4.

Цене за привреду и друге кориснике до 1.000m² корисног простора

9,58

10%

10,54

5.

Цена за привреду и друге кориснике до 10.000 m² корисног простора

7,22

10%

7,94

6.

Цена за привреду и друге кориснике преко 10.000 m² корисног простора

4,79

10%

5,27

7.

Одржавање депоније – домаћинство

члан

4,50

10%

4,95

8.

Одржавање депоније – привреда

0,95

10%

1,05

9.

Накнада за одржавање контејнера 5m³

1 извоз на депонију

361,20

10%

397,32

10.

Пражњење малих контејнера 1m³

1.425,60

10%

1.568,16

11.

Санирање индустријског отпада

240,24

10%

264,26

12.

Одлагање отпада на депонију

300,00

20%

360,00

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

1.

Извоз и депоновање отпада по поруџбини – контејнером у Иригу и Врднику

5m³

5.517,00

10%

6.068,70

2.

Извоз и депоновање отпада по поруџбини – контејнером ван Ирига и Врдника

5m³

7.034,00

10%

7.737,40

1.1 ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У НАДЛЕЖНОСТИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

РБ

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈМ

Цена без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1

Накнада за прикљ. на канализ. – стари објекат

12.600,00

10%

13.860,00

2

Накнада за прикљ. на канализ. – нови објекат

10.800,00

10%

11.880,00

3

Црпљење септичке јаме цистерном од 3 m³ Ириг

цистер.

1.400,00

10%

1.540,00

4

Црпљење септичке јаме цистерном – Врдник и др.

цистер.

1.700,00

10%

1.870,00

5

Рад на одгушивању јавне канализације

час

1.860,00

10%

2.046,00

6

Коришћење депоније за истовар фекалија

336,00

10%

369,60

7

Накнада за одржавање контејнера за смеће у објектима колективног становања

0,85

10%

0,94

8

Рад камиона по норма часу

час

3.600,00

10%

4.320,00

9

Рад камиона са ножем и посипачем

час

4.670,00

10%

5.137,00

10

Трактор са приколицом или прикључним уређајем

час

1.680,00

10%

1.848,00

11

Рад УЛТа

час

5.000,00

10%

5.500,00

12

Рад ИЦБа

час

4.500,00

10%

4.950,00

13

Рад булдожера

час

5.000,00

20%

6.000,00

14

Употреба доставног возила

км

20% од цене гориве на дан употребе/по пређеном км

10%

15

Контејнер – изнајмљивање на дан + одржавање 5m³

дан

558,00 + 1425,60

20%

2.380,32

16

Одгушивање и изнош. фекалија из пољског WЦ-а

тура

4.650,00

10%

5.115,00

17

Принудно исељење – 1 радник

час

378,00

20%

453,60

18

Ручно кошење канала

m

23,00

10%

25,30

19

Чишћење пропуста

m

576,00

10%

633,60

20

Чишћење дна канала

m

27,00

10%

29,70

21

Чишћење тротоара и парка – ручно, метлом

0,60

10%

0,66

22

Чишћење и обликовање ригола

m

18,00

10%

19,80

23

Утовар и одвоз смећа са дивљих депонија

674,50

10%

741,95

24

Депоновање отпада и земље на депонију и јав. пов.

75,00

10%

82,50

25

Кресање и шишање живе ограде

33,00

10%

36,30

26

Кошење и крчење моторном косом

9,60

10%

10,56

27

Рад моторне тестере

час

960,00

10%

1.056,00

28

Кошење травњака косачицом

4,00

10%

4,40

29

Заливање травњака

0,60

10%

0,66

30

Сађење ружа

ком

60,00

10%

66,00

31

Чишћење ивичњака поред пута

m

2,40

10%

2,64

32

Грабљање зелених површина од лишћа са одвозом

3,84

10%

4,22

33

Кошење мулчером

m

2,50

10%

2,75

34

Машинско прање улица

m

2.680,00

10%

2.948,00

35

Електрична мешалица за бетон

час

336,00

10%

369,60

36

НК радник

час

216,00

10%

237,60

37

ПК радник

час

244,80

10%

269,28

38

КВ радник

час

259,20

10%

285,12

39

ВКВ радник

час

288,00

10%

316,80

40

Закуп места на привременој пијаци (месечно)

1 место

600,00

20%

720,00

41

Заузеће јавних површина (покр. тезге и слично)

m/дан

360,00

20%

432,00

42

Паркирање возила путнички, комби, аутобус, теретно

час

20/30/40

20%

22/33/44

43

Паркирање возила путнички, комби, аутобус, теретно

дан

120/200/300

20%

132/220/330

 44 Цена сече непожељних стабала м³  6.200,00  10%  6.820,00
У ову цену је укључен рад радника на сечи и рад моторних тестера.
На ову цену се додаје ангажовање радника на утовару, употреба корпе-дизалице, ангажовање камиона, трактора и слично – по важећем ценовнику ЈП „Комуналац“.
Уколико се ради о стаблима чије рушење представља опасност по људе, имовину или се налазе у непосредној близини електричних водова, ова цена се увећава за 50%.
 45  Рад пикамера  час  840,00  20%  1.008,00
** За послове ван Ирига и Врдника обавезно се наплаћују трошкови превоза радника ЈП Комуналац Ириг

46

Заузеће јавних површина за забавне паркове,угоститељске покретне радње и сл.

46,00

20%

56,00

47

Заснивање травњака бусеном са припремом површина

490,00

20%

539,00

2. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ (ценовник за грађане чије је пребивалиште на територији Општине Ириг)

РБ

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈМ

Цена без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1.

Сахрањивање покојника

по особи

6.000,00

10%

6.600,00

2.

Почивање на рок од 10 година

по особи

6.000,00

10%

6.600,00

3.

Скидање надгробне плоче

по гробници

1.000,00

10%

1.100,00

4.

Враћање надгробне плоче

по гробници

1.000,00

10%

1.100,00

5.

Сахрањивање у гробницу

по особи

6.000,00

10%

6.600,00

6.

Спремање гробнице

по гробници

1.500,00

10%

1.650,00

7.

Полагање урне у гробнице

по особи

6.000,00

10%

6.600,00

8.

Ексхумација до 1 године почивања

по особи

20.000,00

10%

22.000,00

9.

Ексхумација од 1-2 године почивања

по особи

15.000,00

10%

16.500,00

10.

Ексхумација од 2-10 година почивања

по особи

13.000,00

10%

14.300,00

11.

Ексхумација преко 10 година почивања

по особи

11.000,00

10%

12.100,00

12.

Резервација гробног места на 5 година

по месту

5.000,00

10%

5.500,00

13.

Резервација гробног места на 10 година

по месту

10.000,00

10%

11.000,00

14.

Продужавање почивања покојника наредних 5 година

по особи

5.000,00

10%

5.500,00

15.

Продужавање почивања покојника наредних 10 година

по особи

10.000,00

10%

11.000,00

16.

Закуп парцеле за гробницу од 6 гробни места на 5 година

По гробници

16.000,00

10%

17.600,00

17.

Закуп парцеле за гробницу од 4 гробна места на 5  година

По гробници

12.000,00

10%

13.200,00

18.

Закуп парцеле за гробницу од 2 гробна места на 5  година

По гробници

8.000,00

10%

8.800,00

19.

Накнада за одржавање заједничких делова гробља

паушал

48,86

10%

53,75

20.

Накнада за извођење радова на гробљу:

*

за израду костурнице

по кост.

4.000,00

10%

4.400,00

*

за израду опсега и надгробног обележја

по месту

1.500,00

10%

1.650,00

*

за израду надгробног обележја и облагање костурнице

по месту

2.000,00

10%

2.200,00

*

за израду надгробног обележја на затвореним гробљима

по месту

2.000,00

10%

2.200,00

*** За сахрањивање са местом пребивалишта ван територије Општине Ириг цена се увећава 50%

21.

Коришћење капеле дуже од 2 сата до 24 сата за покојнике чије је последње пребивалиште било на територији општине Ириг

 

 

10%

1.500,00

22.

Коришћење капеле за свака наредна 24 сата

 

 

10%

1.500,00

23.

Коришћење сале за родбину и чајне кухиње пре сахране

 

 

10%

1.500,00

24.

Коришћење сале за родбину и чајне кухиње за даћу

 

 

10%

2.500,00

Напомена; цене услуга за коришћење капела се увећава за 50% за покојнике чије је последње пребивалиште било ван територије општине Ириг.

3. ЦЕНОВНИК ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА

РБ

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈМ

Цена без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1.

Димничарске услуге за домаћинства у Иригу и Врднику (2 пута годишње)

месечно по дом.

72,24

20%

86,69

2.

Димничарске услуге за остала места на територији СО Ириг

месечно по дом.

87,92

20%

105,50

3.

Димничарске услуге по позиву

по позиву

887,60

20%

1.065,12

4.

Димничарске услуге за предузећа, установе и СЗР

по позиву

1.106,00

20%

1.327,20

5.

Чишћење котлова за централно грејање за предузећа

ком.

3.040,10

20%

3.648,12

6.

Чишћење, отварање и затварање каљеве пећи

ком

1.836,10

20%

2.203,32

7.

Чишћење котлова централног грејања за физичка лица

ком

2.558,30

20%

3.069,96

4. ЦЕНОВНИК ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ

РБ

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈМ

Цена без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1.

Хватање паса и мачака

ком

1.650,00

20%

1.980,00

2.

Смештај у прихватилишту

дан

330,00

20%

396,00

3.

Дехелминтизација

дан

1.000,00

20%

1.200,00

4.

Вакцинација

ком

500,00

20%

600,00

5.

Уградња микро чипа

ком

700,00

20%

840,00

6.

Кастрација

ком

2.000,00

20%

2.400,00

7.

Стерилизација

ком

3.000,00

20%

3.600,00

8.

Враћање на локацију, обухвата трошкове горива и амортизацију

ком

550,00

20%

660,00

9.

Еутаназија

ком

1.000,00

20%

1.200,00

10.

Преузимање у прихватилиште старог, болесног или агресивног пса на захтев власника ради еутаназије

ком

2.200,00

20%

2.640,00

11.

Преузимање пса из прихватилишта од стране новог власника у случају удомњавања  + стварни трошкови

ком

1.320,00

20%

1.584,00

12.

Посматрање пса пре због сумње на беснило

ком

1.000,00

20%

1.200,00

13.

Излазак и рад екипе

ком

1.650,00

20%

1.980,00

14.

Амортизација и трошкови транспотра

km

20,00

20%

24,00

15.

Додатно лечење ( без утрошених лекова и материјала)

дан

500,00

20%

600,00

16.

Збрињавање угинулих животиња и кафилеријски отпад

kg

23,00

20%

27,60

Напомена: трошкови горива (редни број 14. у табели) ће се обрачунати на следећи начин:
10% по пређеном километру од прописане цене за једну литру горива

5. ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЈАВНОМ РАСВЕТОМ

РБ

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈМ

Цена без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1.

Набавка и замена HPS сијалица :
70W

ком

1.840,00

20%

2.208,00

100W

ком

2.102,00

20%

2.522,40

150W

ком

2.415,00

20%

2.898,00

2.

Набавка и замена предспојних уређаја za HPS светиљке:
70W

ком

3.000,00

20%

3.600,00

100W

ком

3.500,00

20%

4.200,00

150W

ком

4.000,00

20%

4.800,00

 3.

Набавка и замена пригушница
70W

ком

1.500,00

20%

1.800,00

100W i 125W

ком

1.550,00

20%

1.860,00

150W

ком

1.900,00

20%

2.280,00

4.

Набавка и постављање HPS светиљки:
70W (тип Нано1)

ком

13.000,00

20%

15.600,00

100W (тип Нано 2)

ком

14.000,00

20%

16.800,00

150W (тип Ипсо)

ком

18.000,00

20%

21.600,00

5.

Набавка и постављање HPS светиљки са демонтажом живиних светиљки и одвожењем на место по избору инвеститора:
70W (тип Нано1)

ком

13.550,00

20%

16.260,00

100W (тип Нано 2)

ком

14.550,00

20%

17.460,00

150W (тип Ипсо)

ком

18.550,00

20%

22.260,00

6.

Набавка и постављање СКС кабла 2×16мм са пратећом опремом.
Цена по једном распону (приближно 35м)

ком

8.000,00

20%

9.600,00

7.

Набавка и замена живиних сијалица:
125W

ком

1.000,00

20%

1.200,00

250W

ком

1.500,00

20%

1.800,00

8.

Израда базе података за катастар јавне расвете на територији општине Ириг.

ком

110.000,00

20%

132.000,00

9.

Набавка и поставка светиљке- комплет живине

ком

6.000,00

20%

7.200,00

10.

Замена грла са набавком Е27-Е40

ком

1.200,00

20%

1.440,00

11.

Скидање светиљке и сијалице са заменом грла

ком

3.000,00

20%

3.600,00

12.

Замена клема на НН мрежи

ком

2.000,00

20%

2.400,00

13.

Замена и набавка заштитног стакла

ком

1.000,00

20%

1.200,00

14.

Замена пригушница на кандилаберу

ком

1.700,00

20%

2.040,00

15.

Набавка и замена живиних сијалица од 125W и 250W

ком

1.500,00

20%

1.800,00

16.

Норма час за електро радове трећим лицима

час

500,00

20%

600,00

17.

Ценовник привременог прикључка за период до 30 дана
Набавка и монтирање разводних ормара са прикључењем на НН мрежу са потребним документима за електродистрибуцију(Сагласност за прикључење-атест и налог за укључење)

ком

43.334,00

20%

52.000,00

18.

Набавка и уградња опреме за јавну расвету:
1.контактори
2.Аутомат за паљење јавне расвете

ком

 

8.750,00
6.250,00

20%

 

10.500,00
7.500,00

19.

Набавка сијалица металхалоген од 400W

ком

4.167,00

20%

5.000,00

20.

Набавка и постављање рефлектора од 400W

ком

8.334,00

20%

10.000,00

21.

Набавка нисконапонских осигурача и постављање у трафо станицу

ком

2.500,00

20%

3.000,00

           

6. ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И ПУТЕВА

РБ

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЈМ

Цена без ПДВ-а

ПДВ

Цена са ПДВ-ом

1.

Кошење путног појаса бочном косачицом прикљученом на трактор

2,50

10%

2,75

2.

Ручно крпљење ударних рупа са опсецањем, чишћењем и издувавањем

4.100,00

20%

4.920,00

3.

Ручно крпљење ударних рупа без опсецања, крпљења и издувавања (летње крпљење)

3.800,00

20%

4.560,00

4.

Постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације

740,00

20%

888,00